Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné při zakoupení elektronické knihy na webu www.yorran.cz. Ochrana osobních údajů.

article preview


Obecná ustanovení
• Prodávajícím je František Boška.se sídlem V. Nováka 1679/7, 37007 České Budějovice IČO 10278125 (dále též jen „prodávající“). 
• Ustanovení těchto podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.
• Tyto podmínky mohou být změněny jednostranným rozhodnutím prodávajícího a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění.
• Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny v českém a anglickém jazyce.

Autorská práva, licence
• Kupující bere na vědomí, že na nabízené autorské dílo a produkty se vztahují zákony na ochranu autorských práv a předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.
• Kupující není oprávněn zasahovat do obsahu zakoupeného díla, ani do technických prostředků, které je chrání, případně omezují rozsah jeho užití. Kupující nemá oprávnění dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti, poskytovat třetím osobám a užívat jakýmkoliv komerčním způsobem. Není oprávněn autorské dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. tištěné. 
• Není-li výslovně stanoveno jinak, autorským dílem se rozumí elektronické knihy a klasické knihy. Produktem pak reklamní předměty, které se k obsahu autorského díla vztahují. 
• Kupující získává přístup k předmětu po jeho zaplacení a to, buď formou stažení (download) v případě elektronických knih nebo zasláním jedná-li se o knihy nebo reklamní předměty. 

Nákup v e-shopu
• Kupující získává právo užívat zakoupený produkt, nebo autorské dílo nákupem v internetovém obchodu v rozsahu, který je uveden dále. Kupující je povinen si svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené zkontrolovat. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybami či nesprávnými údaji v objednávce uvedenými.
• Prodejní cena může být uhrazena bankovním převodem, platební kartou případně jiným způsobem, který bude prodávajícím nabídnut. Smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení prodejní ceny. Připsáním prodejní ceny na účet prodávajícího je tento povinen odeslat kupujícímu dílo předem dohodnutým způsobem (pokud má hmotnou podobu) nebo odeslat na jeho email odkazy umožňující stažení zakoupeného autorského díla.
• Kupující smí v případě elektronických užívat takový počet rozmnoženin , jaký si prostřednictvím e-shopu zakoupil. 
• Informace o nákladech spojených s balením a přepravou zakoupeného produktu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
• Prodávající není plátcem DPH. Ceny uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou konečné a neobsahují daň z přidané hodnoty.
• Prodávající je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webového rozhraní. V žádném případě neodpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou jeho dočasnou či trvalou nedostupností.

Reklamace, vrácení peněz 
• Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí, aby prodávající s realizací objednávky započal ihned poté, co byla uhrazena kupní cena. 
• Kupující bere na vědomí, že v případě elektronických knih může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany prodávajícího. Po dodání pokynů ke stažení elektronické knihy není již možno od kupní smlouvy dodatečně odstoupit. (viz. ustanovení § 1837 písmeno l, Občanského zákoníku), a v takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz.
• V případě, že se nejedná o elektronickou knihu má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí. V takovém případě se kupní smlouva od počátku ruší. Dílo nebo produkt musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti  dnů od odeslání odstoupení od smlouvy a musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené na náklady kupujícího.
• V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující dává uzavřením kupní smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále jen „osobní údaje“, pro účely realizace povinností plynoucích z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  • . Prodávající může zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, je-li to nutné k vyřízení objednávky konkrétně přepravní společnost. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
  • Správcem osobních údajů je prodávající -  František Boška.se sídlem V. Nováka 1679/7, 37007 České Budějovice IČO 10278125


Závěrečná ustanovení
• Kupující i prodávající sjednávají, že právní vztahy mezi nimi se řídí ustanovením těchto obchodních podmínek a v bodech, které zde nejsou uvedeny, se řídí platným českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
• Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, pak namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Kontaktní email na na provozovatele: frabo@contia.cz
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2020